Оцінка відповідності продукції Технічним регламентам

Загальні питання оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів

Введення в обіг продукції, що підпадає під дію технічних регламентів, можливо за умови її відповідності національним стандартам, включеним до затвердженого Мінекономрозвитку Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності продукції вимогам відповідного технічного регламенту (ТР).

Центр з сертифікації  проводить оцінку та підтвердження відповідності продукції, що підпадає під дію технічних регламентів:

Виробник продукції або уповноважений ним представник – резидент України повинен оформити декларацію про відповідність згідно з вимогами ТР.

Декларація про відповідність та технічна документація повинні зберігатися у виробника або його уповноваженого представника не менше 10 років після випуску останнього виробу.

В Технічних регламентах достатньою умовою для підтвердження відповідності продукції є застосування НАЦІОНАЛЬНИХ стандартів. Декларація про відповідність має містити посилання на відповідні національні стандарти.

Міжнародними та європейськими стандартами, які застосовані виробником, може бути не врахована специфіка національних стандартів, тому використання міжнародних і європейських стандартів для формування файлу технічної документації та декларації про відповідність вимагає додаткових доказів відповідності продукції у вигляді проведення додаткових випробувань, застосування процедур дослідження конструкції і т .д.

Відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” перевірку виконання вимог технічних регламентів здійснюють митні органи та органи державного ринкового нагляду.

Статтею 23 вищевказаного Закону визначено, що у разі, якщо суб’єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції або сертифікати відповідності, видані акредитованими органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду беруть до уваги ці документи при проведенні перевірок характеристик продукції.

Підтвердження відповідності продукції у ЦС УДЦР є достатнім доказом її відповідності вимогам Технічних регламентів. ЦС УДЦР надає право нанесення, поруч з Національним знаком відповідності, ідентифікаційного номера органу з оцінки відповідності (ОOВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД, UA.TR.052), тим самим підтверджує безпеку продукції, яка ґрунтується на незалежних випробуваннях.

Опис знаку відповідності Технічним регламентам міститься у Постанові КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1184.

Увага! Державний ринковий нагляд, при виконанні своїх повноважень, приділяє особливу увагу Деклараціям про відповідність, які не підтверджені уповноваженим органом з оцінки відповідності. У разі встановлення невідповідностей, до постачальників застосовуються економічні санкції, які набагато перевищують вартість робіт з підтвердження відповідності продукції із залученням ЦС УДЦР, як третьої сторони.

Проведення оцінки відповідності продукції Технічному регламенту радіообладнання (ТР Р) згідно постанови КМУ від 24.05.2017 № 355)

Головне, на що необхідно звернути увагу при підтвердженні відповідності продукції ТР Р:

Порядок виконання комплексу робіт з оцінки відповідності продукції в ЦС УДЦР

Замовник (Заявник) надає/виконує Виконавець (ЦС УДЦР) надає/виконує
 1. Заявку на проведення експертизи типу.
 2. Доручення (за необхідності).*
 3. Технічну документацію (ТД) згідно вимог ТР (Додаток 2). ТД повинна містити що найменше такі елементи:
  1) загальний опис радіообладнання;
  2) технічний проект, зокрема технологічні креслення і схеми компонентів, вузлової зборки, електричні схеми та іншу подібну інформацію;
  3) опис та необхідні пояснення для розуміння таких креслень і схем та експлуатації радіообладнання;
  4) список стандартів із переліку національних стандартів, які є ідентичними гармонізованим європейським стандартам і відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам;
  5) результати проектних розрахунків, проведених перевірок та іншу подібну інформацію;
  6) протоколи випробувань;
  7) пояснення відносно порядку експлуатації продукції.
 4. Підписану сертифікаційну угоду.
 5.  Декларацію про відповідність вимогам ТР.
 6. Зразки продукції (за необхідності).


   * Письмове доручення (довіреність тощо) Виробника уповноваженому представнику Виробника, оформлене згідно вимог чинного законодавства України 
 1. Приймає та реєструє Заявку на проведення експертизи типу. 
 2. Аналізує надану документацію.
 3. Проводить оцінювання та оформляє звіт про оцінювання.
 4. Аналізує результати випробувань.
 5. Аналізує результати оцінювання та приймає рішення щодо видачі сертифікату експертизи типу.
 6. Оформляє сертифікат експертизи типу.
 7. Оформляє сертифікаційну угоду.
 8. Готує повідомлення для реєстрації радіообладнання в Реєстрі РЕЗ та ВП (за необхідності)


Порядок проведення випробувань продукції:

Замовник (Заявник) Виконавець
Надає Виконавцю:
 1. Зразки продукції.
 2. Рішення органу з оцінки відповідності продукції (за необхідності).
 3. Технічну документацію на продукцію:
  - технічний опис;
  - настанову щодо експлуатації;
  - ТУ У (для вітчизняного виробника), технічну специфікацію (для іноземного виробника);
  - інші документи, що стосуються продукції (за бажанням).
 4. Програму випробувань, тестове обладнання та програмне забезпечення (за необхідності).
 1. Проводить випробування зразків продукції.
 2. Оформляє та видає Замовнику протокол випробувань.


Висновок щодо відповідності/невідповідності продукції оформляється з метою:

 1. Визначення відповідності продукції вимогам ТР, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам зазначеного ТР
Позначення пункту розділу “Вимоги до пристроїв “Технічного регламенту" Позначення нормативного документу Назва, номер і дата атестата акредитації випробувальної лабораторії Номер і дата протоколу (звіту) випробувань
Підпункт 1 пункту 9 (безпека)Підпункт 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність)Підпункт 3 пункту 9 (радіо)Підпункт 4 пункту 9 (підключення до телекомунікаційної мережі загального користування) 1. Визначення відповідності технічних характеристик продукції умовам застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв в Україні (визначаються Рішеннями НКРЗІ):
 • Діапазони частот ГГц.
 • Класи випромінювання.;
 • Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні мінус 30 дБ (контрольна.,не більше, МГц ;
 • Максимальна вихідна потужність передавача дБм (мВт);
 • Тип антен/Ga, не більше, дБі;
 • ЕІВП, не більше, дБм.
 • тощо


Проведення оцінки відповідності продукції Технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання

Головне, на що необхідно звернути увагу при підтвердженні відповідності продукції ТР ЕМС:

Порядок виконання комплексу робіт з оцінки відповідності продукції в ЦС УДЦР

Замовник (Заявник) надає/виконує Виконавець (ЦС УДЦР) надає/виконує Примітка
1.Звернення (Заявку).
2. Копію доручення Виробника про надання повноважень щодо проведення робіт з оцінки відповідності продукції (за необхідності).
3. Технічну документацію (ТД) на продукцію:
- загальний опис продукції (технічний опис, настанову щодо експлуатації тощо);
- документ за яким виготовляється продукція (ТУ У для вітчизняного виробника, технічна специфікація для іноземного виробника);
- документація, що містить аналіз та оцінку ризиків, що становить апаратура, яка надається на ринок.
- перелік стандартів застосування яких сприймається, як доказ відповідності продукції вимогам ТР (за наявності);
- протоколи випробувань продукції (за наявності); – інші документи, що стосуються продукції (за бажанням).
4. Зразки продукції (за необхідності).
5. Проект Декларації про відповідність продукції вимогам ТР (за необхідності).
1. Проводить аналіз (експертизу) документів, що додаються до Заявки.
2. Визначає стандарти, застосування яких сприймається, як доказ відповідності продукції вимогам ТР.
3. Оформляє та видає Звіт щодо відповідності/невідповідності продукції вимогам ТР.
4. У разі позитивного Висновку оформляє та видає сертифікат експертизи типу.
5. Оформляє Ліцензійну угоду (за необхідності).
6. Бере на облік Декларацію про відповідність (за необхідності).


Звіт щодо відповідності/невідповідності продукції оформляється з метою визначення відповідності продукції вимогам ТР Р, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам зазначеного ТР Р.

Скорочення, призупинення або скасування оцінки відповідності (сертифікації)

1. Якщо за результатами наглядання або іншим чином була виявлена невідповідність до сертифікаційних вимог, ОС (ООВ) розглядає та приймає рішення щодо відповідних дій.

ПРИМІТКА Відповідні дії можуть охоплювати наступне:

a) продовження дії сертифікації за умови, визначеної органом з сертифікації (наприклад, позаплановий нагляд);

b) скорочення сфери сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції;

c) призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних заходів;

d) скасування сертифікації.

2. Якщо відповідна дія охоплює оцінювання, аналізування даних або прийняття рішення щодо сертифікації, необхідно виконати повторну оцінку відповідності (сертифікації), відповідно до вибраної схеми.

3. Якщо сертифікація зупиняється (за запитом клієнта), призупиняється або скасовується, ОС (ООВ) вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо, для того, щоб забезпечити унеможливлення посилання на те, що продукція залишається сертифікованою. Якщо сфера сертифікації скорочується, ОС (ООВ) вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить усі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо. Про всі проведені дії  ОС (ООВ) письмово повідомляє клієнту і чітко зазначає в офіційних документів щодо сертифікації та у публічній інформації.

4. Будь-які оцінювання, аналізування даних або прийняття рішення, що є необхідними для рішення щодо призупинення оцінки відповідності (сертифікації) або тих дій, яких вимагає схема сертифікації, проводяться відповідно до застосовних процедур.

5. Якщо сертифікація була поновлена після призупинення, ОС (ООВ) вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо, щоб забезпечити наявність усіх відповідних посилань на те, що продукція продовжує бути сертифікованою. Якщо рішення скоротити сферу сертифікації було прийнято як умова поновлення, ОС (ООВ) вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо для забезпечення того, що про скорочену сферу сертифікації явним чином було повідомлено клієнту та чітко визначено у офіційних документів щодо сертифікації та в публічній інформації.

Відмова в проведенні оцінки відповідності (сертифікації)

ОС (ООВ) має право відмовити клієнту в проведенні оцінки відповідності (сертифікації) продукції у разі:

Клієнт не є виробником продукції або його уповноваженим представником;

Уповноважений представник не є резидентом України;

Інформації щодо клієнта та продукції недостатня для проведення оцінки відповідності (сертифікації);

Клієнт разом із заявкою не надав або надав не повний перелік  технічної документації;

Між ОС (ООВ) та клієнтом не усунуті будь-які розбіжності, зокрема щодо стандартів або інших нормативних документів;

В ОС (ООВ) відсутні засоби для проведення оцінки відповідності (сертифікації);

ОС (ООВ) не має компетентність і не спроможний здійснити оцінку відповідності (сертифікацію) даної продукції.